Защита на личните данни

Заповед длъжностно лице

Длъжностна характеристика

Правилник  и принципи за обработка на лични данни на физически лица

Регистри

Инструкция за съхранение на документи на хартиен носител

Вътрешни правила за водене на регистри по ЗЗЛД

Декларации

Политика на личните данни