Прием 2021/2022

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2021/2022 година
График за дейностите по прием на ученици в I клас за учебната 2021/2022 година
График за дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година