Прием 2022/2023 – провеждане на НВО и ДЗИ

Заповед за определяне училищна комисия  по приема на документи и записване на учениците  в VIII клас  и график на дейностите

Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания в IV,  VII и X клас през учебната 2021/2022 година

Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021 – 2022 година:

Образци на документи  – заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)