Графици

Втори  учебен срок 2023/2024  година

 

Седмично разписание 

График за консултирането по учебни предмети

График за консултирането на родители, ученици и водене на училищната документация

График за провеждане на допълнителни консултации на учители с ученици с обучителни затруднения

График приемно време учители

График класни работи

График контролни работи