Графици

Информация за организацията на учебния ден – дневно разписание

Седмично разписание I срок 

График за консултирането по учебни предмети

График за консултирането на родители, ученици и водене на училищната документация

График приемно време учители

График класни работи

График контролни работи