Графици

Втори учебен срок 2022/2023  година

Информация за организацията на учебния ден – дневно разписание

Седмично разписание 

График за консултирането по учебни предмети

График за консултирането на родители, ученици и водене на училищната документация

График приемно време учители

График класни работи

График контролни работи