Обучение

График
за провеждане на Държавен изпит за придобиване на
I степен на професионална квалификация
График
за провеждане на Държавен изпит за придобиване на
II степен на професионална квалификация
График
за провеждане на допълнително обучение по учебни          предмети, проектни и творчески дейности  за учениците      от  I–IV клас

 

График
за провеждане на допълнително обучение по
учебни предмети  за учениците от V и VI клас