Училищни документи 2019/2020 учебна година

Стратегия за развитие на СУ“Васил Априлов“

Правилник за устройството и дейността на училището

Организация на учебния ден

Училищни учебни планове I –  VII клас

Училищни учебни планове професионално обучение VIII, IX, X клас

Училищен учебен план  XI клас

Годишен план, план Гражданско образование и възпитание и план подкрепа

Програма за превенция на отпадането от училище

Програма за приобщаващото образование

Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за защита на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение


Етичен кодекс и правила