Училищни документи 2020/2021 учебна година

Вътрешни правила за организация на учебния процес в условия на епидемична обстановка

Стратегия за развитие на СУ“Васил Априлов“

Правилник за устройството и дейността на училището

Организация на учебния ден

 

Училищни учебни планове I –  VII клас

Училищни учебни планове професионално обучение VIII, IX, X, XI клас

Училищни учебни планове професионално обучение VIII, IX, X -първа степен на ПК

Приложение към училищен учебен план  XIIклас

Годишен план, план Гражданско образование и възпитание, план подкрепа, план квалификационна дейност

Програма за превенция на отпадането от училище

Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за защита на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение


Етичен кодекс и правила

План на КС за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието