Училищни документи 2022/2023 учебна година

Програмна система на група за предучилищно образование

Стратегия за развитие на СУ“Васил Априлов“

Годишен план, План квалификационна дейност, План заседания ПС, План контролна дейност на Директора

План на КС за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Правилник за устройството и дейността на училището

Училищни учебни планове I –  VII клас

Училищни учебни планове професионално обучение VIII, IX, X, XI, XII клас

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образование

Политика за поверителност и защита на личните данни

Форми на обучение

Транспортна схема

Организация на учебния ден