Училищни документи 2021/2022 учебна година

Стратегия за развитие на СУ“Васил Априлов“

Правилник за устройството и дейността на училището

Училищни учебни планове I –  VII клас

Училищни учебни планове професионално обучение VIII, IX, X, XI, XII клас

Информация за формите на обучение

Годишен план, План Гражданско образование и възпитание, План квалификационна дейност, План заседания ПС, План контролна дейност на Директора

Мерки за повишаване качеството на образование

План на КС за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за организация на учебния процес в условия на епидемична обстановка