Училищни документи 2018/2019 учебна година

Стратегия за развитие на СУ“Васил Априлов“

Правилник за устройството и дейността на училището

Организация на учебния ден

Училищни учебни планове I, II, III, V, VI, VII клас

Училищни учебни планове професионално обучение VIII, IX клас

Училищни учебни планове IV, X, XI, XII клас

Годишен план, план Гражданско образование и възпитание и план подкрепа

Програма за превенция на отпадането от училище

Програма за приобщаващото образование

Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за защита на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение


Етичен кодекс и правила