Училищни документи 2021/2022 учебна година

Стратегия за развитие на СУ“Васил Априлов“

Правилник за устройството и дейността на училището

Училищни учебни планове I –  VII клас

Училищни учебни планове професионално обучение VIII, IX, X, XI, XII клас

Форми на обучение

Годишен план, План Гражданско образование и възпитание, План квалификационна дейност, План заседания ПС, План контролна дейност на Директора

План на КС за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Организация на учебния ден

Програма за превенция на отпадането от училище

Политика за поверителност и защита на личните данни

Етичен кодекс

Вътрешни правила за организация на учебния процес в условия на епидемична обстановка